ET ÅR PÅ HADSTEN FRI FAGSKOLE

GIVER VENNER, SELVVÆRD OG NY MULIGHEDER

Indmeldelse

Indmeldelse på Hadsten Fri Fagskole

Udfyld 2023/24 eller 2024/25 og send  til:

Att: Indmeldelse

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen

Østergade 77

8370 Hadsten

eller

info@hadstenff.dk

Så kontakter vi dig når vi modtager den

Hvis du ønsker at indmelde en elev for nuværende skoleår, bedes du kontakte os på mail: info@hadstenff.dk eller tlf: 86980145

Værdigrundlag

Hadsten Fri Fagskole, Linieskolens vision, mission og værdigrundlag

Hadsten Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Skolens formål er at drive Fri Fagskole i henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler.

Hadsten Fri Fagskole vision er at være

 • et pædagogisk fyrtårn, hvor unge i et forpligtende fællesskab gives mulighed for udvikling og uddannelse
 • en trædesten for praktisk orienterede unge på deres vej mod uddannelse, arbejde og voksenliv
 • med til at styrke de unges selvtillid og selvværd og medvirke til at gøre dem til selvstændige mennesker med mod på livet. Vi ønsker ligeledes at give en forståelse for den virkelighed, de unge er en del af, så de udvikler sig til aktive og ansvarlige samfundsborgere.

Hadsten Fri Fagskoles mission er at være

 • et visionært, kreativt og kompetent uddannelses- og læringssted
 • et forpligtende fællesskab for unge, hvor der udvises respekt for og tages hensyn til den enkeltes forudsætninger
 • en kostskole præget af en høj grad af faglighed på alle områder
 • et læringssted som den unge forlader med en ballast af selvtillid, selvværd, livskompetence og faglig viden
 • en skole der gør eleverne bevidste om og giver dem en forståelse for den virkelighed, de er en del af, så de udvikler sig til aktive og ansvarlige samfundsborgere
 • kendt som en værdifuld samarbejdspartner

Hadsten Fri Fagskole tager i sin dagligdag udgangspunkt i følgende værdier:

Vi mener at…

… æstetik i hverdagen rummer særlige erkendelses- og kommunikationsmuligheder.

… følelser, intuition, tænkning og sansning udvikler kreativitet og innovation.

… selvtillid og selvværd er vigtige for den personlige udvikling og er af stor betydning for konstruktivt udbytte af personlige og faglige ressourcer.

Vi vil skabe fortrolighed med demokratiske muligheder og krav.

Vi giver… 

… mulighed for at deltage i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til forskellige holdninger og meninger, og hvor alle har et medansvar for at fællesskabet fungerer.

… mulighed for at udvikle kompetencer til at kunne tage vare på egen sundhed og trivsel – herunder sunde kost, søvn- og motionsvaner.

… faglighed med afsæt i praksis, som trædesten til voksenliv, uddannelse og job

”Styrk ånden, skærp tanken, øv hånden”
(citat Henrik Hertz indskrevet på en sten i haven foran skolens hovedbygning)

Vedtægter
Økonomi

Herunder finder du priser og betalingsvilkår for et ophold på Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen.

Materialer samt undervisnings- og studieture er inkluderet i prisen.

PRISER FOR SKOLEÅRET 2024-25

Skolepenge elever under 18 år

Kostelev 1.850,00 kr. pr. uge
Dagelev 1.700,00 kr. pr. uge
Tillæg for eneværelse 450,00 kr. pr. uge
STU-Tillæg 1.850,00 kr. pr. uge
Særlig pædagogisk indsats (Behov/timetal aftales individuelt) 400,00 kr. pr. time
Indmeldelsesgebyr incl. skoletøj 2.500,00 kr.

 

Skolepenge elever over 18 år

Kostelev 2.000,00 kr. pr. uge
Dagelev 1.850,00 kr. pr. uge
Tillæg for eneværelse 450,00 kr. pr. uge
STU – Tillæg 1.850,00 kr. pr. uge
Særlig pædagogisk indsats (Behov/timetal aftales individuelt) 400,00 kr. pr. time
Indmeldelsesgebyr incl. skoletøj 2.500,00 kr.

Hent printvenlig prisliste her

Indmeldelsesgebyr/skoletøj betales kun for 1. skoleår. Der er herefter mulighed for at tilkøbe skoletøjspakken.

Ansøgning om nedsat betaling

Der er mulighed for at ansøge om nedsat betaling – se ansøgningsskema her: ansøgning om nedsat betaling

Særlige regler

For elever over 18 år Der gælder særlige regler for unge under lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Kontakt skolen for en pris da det afhænger af, hvor den enkelte elev er i sin uddannelse. Et forløb på Hadsten Fri Fagskole kan indgå i uddannelsesplanen, som en del af STU,EGU, uddannelsesparathed eller anbringelse.

Der er mulighed for mentorordning.

Betalingsvilkår

Ovenstående fungerer ikke i ældre browsere, såsom Internet Explorer, vi anbefaler dig at skifte til en nyere browser (også af sikkerhedsmæssige grunde).

Bestyrelse

Skolens bestyrelse består af:

Formand – Bent Engelbrecht
Kontakt@bentengelbrecht.dk – tlf. 20331989.

Næstformand – Henning Berthelsen

Inge Gylling Sørensen

Hanne Bisgaard

Jane Qvist Østergaard

Anette Buhl

Vakant

Inklusion

Inklusion af elever med særlige læringsforudsætninger på Hadsten Frie Fagskole

For Hadsten Frie Fagskole gælder følgende i  henhold til bekendtgørelse om Efterskoler og Frie Fagskoler § 3a i folkeskoleloven

§ 3 a. ”Skolerne skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, jf. § 3 a, 1. pkt., i lov om folkeskolen. Hvis der er behov herfor, skal skolerne give personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med undervisningen, jf. § 3 a, 2. pkt., i lov om folkeskolen”.

Med udgangspunk i såvel Hadsten Frie Fagskoles idegrundlag som værdigrundlag og med det fokus, at den enkelte unge skal udfordres, så vedkommende bliver så dygtig, han/hun kan, er inklusion helt overordnet en del af Hadsten Frie Fagskoles pædagogiske praksis. Det er en 24 timers praksis, hvor vi skelner mellem forskellige former for samvær

– Undervisning

– Pædagogisk tilrettelagt samvær

– Øvrigt samvær

Vi søger at øge elevens sociale kompetencer bl.a. gennem aktiv deltagelse i skolens kostskolemiljø og gennem en personlig kontaktlærer-ordning, der støtter op om den enkelte elev undervejs i hele skoleforløbet.

Det er vores målsætning, at eleven gennem et ophold hos os skal modnes og rustes bedre til livet efter Hadsten Frie Fagskole. Derfor støtter vi eleven i at blive bedre til at mestre tre forskellige felter:

– De personlige, selvvalgte fællesskaber (i forhold til f.eks. venner, kærester og voksne forbilleder)

– De lærende fællesskaber (i forhold til f.eks. uddannelse og erhvervsliv)

– De ansvarlige fællesskaber (i forhold til at begå sig i en gruppe og tage medansvar f.eks. i fritidslivet, med foreningsliv, i sportsklubber el. lign.)

På Hadsten Frie Fagskole ønsker vi inkluderer alle vores elever i skolens liv. Vores mål er, at alle elever skal ses, anerkendes og værdsættes som netop den unikke person, vedkommende er og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling. Alle skal kunne føle sig som kompetente bidragsydere.

For alle inklusionselever skal der udarbejdes en plan, der beskriver elevens forventninger, udfordringer, konkrete mål og tiltag. I et samarbejde mellem eleven, elevens kontaktlærer og forældrene udarbejdes inklusionsplanen, dette sker kort efter skolestart. Planen skal underskrives af eleven, forældrene (hvis eleven er under 18 år) og skolens leder. Planen vil blive evalueret ved minimum 2 samtaler mellem eleven og kontaktlæreren, i løbet af et skoleår. Herudover vil inklusionsplanen være et punkt på dagsordenen til forældresamtalerne.

Formålet med den inkluderende støtte er at tilgodese elevens forskellige læringsforudsætninger i forhold til undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær.  Elevens involvering og deltagelse vil være vigtige forudsætninger for et vellykket forløb. En vellykket inklusion afhænger såvel af elevens, forældrenes som skolens fælles indsats.

Som eksempler på fokuspunkter i en inklusionsplan kan nævnes

– Faglig støtte i mindre grupper

– Undervisningsdifferentiering

– Særlig undervisningsmateriale

– Tekniske hjælpemidler

– Mulighed for test for ordblindhed

– Faglig støtte i mindre grupper

– Individuel guidning fx hjælp til struktur og overblik

– Støtte og opmuntring til at indgå i sociale fællesskaber

– Specialtilrettelagt undervisning

– Støtte i forhold til strukturering af dagligdagen

Vejledningsstrategi

Vejledning

På Hadsten Fri Fagskole, Linieskolen, prioriteres vejledning højt.
Alle elever modtager vejledning, og den foregår såvel individuelt som i grupper.

Formålet med vejledningen er:

At understøtte elevens uddannelses-, erhvervs- og livsvalg, og at fremme den enkeltes evne til at gennemføre planer.

At give eleverne mulighed for at blive afklarede mht. videreuddannelse og andre livsvalg, der er relevante for den enkelte.

Eleverne får rådgivning og vejledning i forberedelse af deres uddannelses- og erhvervsvalg med udgangspunkt i de uddannelsesplaner, eleverne har med fra grundskoleforløbet.

Den individuelle vejledning og/eller gruppevejledningen orienterer eleverne om ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser samt SU-regler.

Vejlederen tilbyder individuel hjælp til afklaring af ønsker og muligheder for den enkelte. Som en del af vejledningen vil informationssøgning indgå.

Eleverne har mulighed for at komme i praktik, normalt af 1-3 ugers varighed med udgangspunkt fra skolen. Vejleder og den enkelte elev forbereder og efterbehandler praktikforløbet sammen og bruger det i det videre vejledningsforløb.

Som en del af undervisningen i løbet af året besøges relevante uddannelsesinstitutioner.

Skolens vejleder deltager i samarbejdet med forældre, UUvejledere, sagsbehandlere og andre relevante personer, således at alle elever i god tid inden skoleårets afslutning ved, hvad de skal videre med.

Evalueringer

Undervisningsministeriet stiller krav om evalueringer over:

 • Undervisningsmiljøet
 • Undervisningen for 10. klasse
 • samt en evaluering af skolen (selvevaluering)

Herunder finder du de seneste evalueringer

Undervisningsmiljøvurdering

UVM’en er en vurdering af skolen, hvor man inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet. Eleverne har svaret på spørgsmål omkring fag, fritid, det sociale liv mm. Ifølge undervisningsmiljøloven skal alle skoler udarbejde en UVM mindst hvert trejde år. I UVM’en for 2021 får skolen samlet set en pæn karakter, men der er nogle fokuspunkter, vi ønsker at arbejde med, så flere elever vil udtrykke sig positivt omkring disse punkter. Se nedenstående skema for fokuspunkterne.

Selvevaluering
Undervisningsevaluering 10. klasse

Hvis du besøger siden fra Internet Explorer virker ovenstående ikke. I stedet kan du downloade dokumenterne her: Undervisningsmiljøvurdering – UVM-handleplan, Undervisningsevaluering, Selvevaluering og Spørgsmål og svar til selvevaluering

Bidrag til skolen

I henhold til lovgivningen for frie skoler, skal vi oplyse om modtagelse af økonomiske bidrag. Skolen har modtaget følgende bidrag:

Arv efter Edith Gross

Dokumentet kan også findes her

Statistik

Undervisningsministeriet stiller krav om statistiske oplysninger over: 

 • Karakterer på fag, trin og prøver
 • Frafald og fuldførelse af kurserne
 • Elevernes overgang til uddannelse/beskæftigelse efter endt skoleophold 

Oplysninger om karakterer finder du på uddannelsesstatistik.dk 

Statistik over elevers overgang til uddannelse/beskæftigelse 2021/22

 • STU: 2
 • EUD: 4
 • FGU: 7
 • EGU: 0
 • 2-årselev: 7
 • 2- årselev på STU: 3
 • 3- års elev på STU: 0
 • I beskæftigelse: 1
 • Andre tilbud: 2
 • Højskole/ungdomsskole: 1
 • VUC/HF: 1
 • Aktivering: 1
Frafaldsstatistik for skoleåret 2021/22
Startet i løbet af skoleåret: 43

Frafald i løbet af året: 13
Antal elever der gennemførte halvt år: 8
Elever der gennemførte skoleåret: 21

Årsager til afbrudt forløb

Personlige årsager: 10
Forkert valg eller hjemve: 0
Tilmeldt som del af EGU: 0
Helbredsmæssige årsager: 3

Ovenstående fungerer ikke i ældre browsere, såsom Internet Explorer, vi anbefaler dig skifte til en nye browser (også af sikkerhedsmæssige grunde).