ET ÅR PÅ HADSTEN FRI FAGSKOLE

GIVER VENNER, SELVVÆRD OG NY MULIGHEDER

Kære vejleder

10. klasse, erhvervslinjen, uddannelsesparathed eller STU så er Hadsten Fri Fagskole et relevant tilbud.

Hadsten Fri Fagskole er en kostskole baseret på et fundament af almen dannelse, folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen er praktiske og erhvervsrettede fag.

Vi er det naturlige valg for unge på vej mod uddannelse, job og voksenliv.  Vi har en praktisk kreativ tilgang til undervisningen – gøremålsundervisning.

Vi har fem erhvervslinjer, der kan kombineres med vores andre tilbud på forskellig vis. Eleverne sammensætter selv, i samarbejde med os, deres skema med udgangspunkt i deres uddannelsesplan.

Vejledning er en naturlig del af et ophold på Hadsten Fri Fagskole, ligesom vi tilbyder praktik som en del af opholdet.

Elever, der skal starte på skolen, skal have afsluttet 9 års skolegang. Der er ikke nogen øvre alder – i praksis er eleverne på skolen i alderen 16 – 23 år. Alle elever får tilknyttet en kontaktlærer undervejs i forløbet.

Der er mulighed for mentorordning for unge over 16 år ved skolestart, mentorordningen skal være skrevet ind i uddannelsesplanen.

Vi holder ofte Åbent Hus – se kalenderen

Har du som vejleder spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 86 98 01 45, eller du kan skrive en mail til os på info@hadstenff.dk

Vi modtager også gerne besøg og glæder os til at høre fra jer.

Ydelseskatalog

Hvis du besøger siden fra Internet Explorer virker ovenstående ikke. I stedet kan du downloade dokumenterne her: Ydelseskatalog

Hvorfor vælge en Fri Fagskole

Frie Fagskoler er det naturlige valg for unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Vores uddannelsestilbud er opbygget om et kostskole setup, hvor størstedelen af eleverne bor på skolen, mens en mindre del er dagelever. Kostskolemiljøet giver en række sociale gevinster såsom tætte venskaber og grundig personlig vejledning. Kombineret med med vores unikke uddannelses- og erhvervsrettede undervisningsform er Frie Fagskolers kostskolemiljø ideelt til at ruste unge til uddannelse, arbejde og liv.

Vores kerneområder                
Fælles for alle de Frie Fagskoler er, at mindst en tredjedel af al undervisningen skal være indenfor fagene mad, design, krop, pædagogik, håndværk og forbrugerøkonomi,– lovteksten siger praktiske og erhvervsrettede fag, hvilket gør Frie Fagskolers tilbud til noget helt særligt i Danmark. Dertil kommer, at skolerne arbejder med en pædagogik, der lægger stor vægt på praksisnær læring. Både de traditionelle fag som dansk og matematik og de praktiske fag er i Frie Fagskoler sat på en ”gøremålsformel”, hvor eleverne også lærer matematik andre steder end foran tavlen. Vi lægger stor vægt på, at eleven får de vaner, som er nødvendige for at kunne færdiggøre en uddannelse. Da vi ved, at disse vaner ikke kommer af sig selv, giver vi en tæt social støtte til de elever, som har brug for det. Sund levevis er en del af Frie Fagskolers grundsten.

Vores tre hovedtilbud:

10.klasse for praktisk interesserede er et unikt tilbud i kraft af vores særlige fokus på sammenhængen imellem teori og praksis, som tager afsæt i en praktiske læringsform indenfor alle fag. Desuden ligger mindst en tredjedel af undervisningen indenfor fagene mad, design, krop, pædagogik, håndværk eller forbrugerøkonomi. Med andre ord et oplagt valg for de elever, der ikke blot ønsker endnu et år med den traditionelle læringsform, de kender fra folkeskolen. Her får eleverne i stedet plads til at udleve deres praktiske interesser, som derved bliver springbræt til fremtidige jobmuligheder.

Erhvervslinjen er ideelt for de elever, der overvejer en erhvervsuddannelse eller drømmer om et erhvervsfagligt job, og som derfor har behov for at prøve kræfter med faget inden de starter på en erhvervsuddannelse. Linjen giver punktfaglig kompetenceudvikling foruden afklarende erhvervspraktik. Vi tilrettelægger undervisningen således, at eleven lærer at bruge fagudtryk og får opbygget et intimt kendskab og erfaring indenfor et fagområde, som de senere bruger på en erhvervsfaglig uddannelse.

Forløb for unge med særlige behov trækker på Frie Fagskolers historiske baggrund i at undervise i et sundt og godt liv. Således tilbyder vi livsstilsfaglighed og boundervisning til de elever, der har behov for det.
Frie Fagskoler er desuden skrevet ind i ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” som en central skoleform.

Kilde: De frie fagskolers hjemmeside

Eksternt samarbejde
Økonomi

Find aktuelle priser her

Kontaktlærer

På Hadsten Fri Fagskole bliver den unge tilknyttet en kontaktlærer, som er opmærksom på elevens daglige trivsel gennem hele skoleforløbet. Vedkommende vil være den primære kontakt mellem den unge, skolen og forældrene og evt. sagsbehandler.

Det er kontaktlæreren, der har den tætte kontakt til den unge med fokus på den faglige, personlige og sociale udvikling. Kontaktlæreren følger op på mål og delmål.

For unge under 18 år, vil kontaktlæreren også have kontakt til forældre igennem skoleforløbet.

Den unge vil blive en del af en kontaktgruppe bestående af ca. 6 elever, som bl.a. er et arbejdsfællesskab omkring planlagte køkkentjanser, og en tryghedsgruppe med plads til informationer om hverdagen.

Praktik

Eleverne har mulighed for at komme i praktik. Selve praktikken er af 1-2 ugers varighed med udgangspunkt fra skolen.

I ugerne op til praktikken laver eleven målformulering samt en præsentation af sig selv til praktikstedet.

Vi har et godt praktiknetværk, hvoraf flere af stederne er nogle, vi har samarbejdet med i mange år. Nogle elever kontakter efter aftale selv deres praktiksted, andre får hjælp fra vejleder.

Efter praktikken evaluerer vejleder og den enkelte elev praktikforløbet sammen, og erfaringerne bruges i det videre vejledningsforløb.

Vejledning

VI HJÆLPER ELEVEN MED AT FÅ STYR PÅ SINE ØNSKER OG MULIGHEDER

På Linieskolen har vi en stor succes med individuel vejledning, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes personlige, faglige og sociale forhold.

Vi vejleder eleverne i deres uddannelses-, erhvervs- og livsvalg, og i hvordan de kan føre deres planer ud i livet.

Eleverne lærer om ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og SU-reglerne. De hører om studie- og erhvervsvejledning og informationssøgning via internet. De besøger uddannelsesinstitutioner og kommer på studiebesøg. 

HVAD FÅR DEN ENKELTE ELEV UD AF DET?

 • Arbejder målrettet med sine fremtidsønsker og muligheder. 
 • Bliver afklaret om sit videre uddannelsesforløb. 
 • Ser sin egen situation i et større samfundsmæssigt perspektiv. 
 • Får viden om konkrete uddannelser og uddannelsessystemet.
 • Får kendskab til SU-reglerne.
 • Mulighed for at komme i praktik.

I LØBET AF ÅRET

Den enkelte elev har løbende samtaler med sin kontaktlærer. Her taler man bl.a. om mål for opholdet, og eleven laver en kontrakt med sig selv.
Vi tilbyder to årlige forældresamtaler, hvor kontaktlæreren og vejlederen deltager. Der er også mulighed for at have andre end forældre med til disse samtaler.

Den enkelte elev får individuel vejledning og støtte i forhold til valg af uddannelse og tilmelding til sin nye uddannelse.

Mentordning

HVEM KAN FÅ EN MENTOR? 

Som elev på Hadsten Fri Fagskole kan du få en mentor, hvis du er imellem 16 år og 25 år og du er i risiko for ikke at gennemføre en Ungdomsuddannelse.
Ordningen træder i kraft, hvis din Ungdoms-og Uddannelsesvejleder anbefales, at du deltager i et afklarende og udviklende forløb, som kan være på en Fri Fagskole.
Opholdet skal være af minimum 12 ugers varighed.

På Hadsten Fri Fagskole har vi 10 medarbejdere, der er certificerede som mentorer ved MEN2R.
MEN2ER er akkrediteret gennem Dansk Mentor Certificering.
Certificeringen er et kvalitetsmærke for, at mentorkurser- og uddannelser er underlagt høje faglige, etiske standarder og normer.  

Vi har desuden en fuldtidsansat pædagogisk konsulent som sikrer inklusion og særlig støtte på timebasis. 

VEJLEDNING OG PRAKTISK HJÆLP TIL 

Vi arbejder systematisk med en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i, at vi tror på talentet i den enkelte elev.

Ud fra elevens ressourcer, arbejdes der gennem praktiske aktiviteter, praktikforløb, samtaler og undervisningsforløb med udvikling af sociale kompetencer, selvværd, relationer og faglig opkvalificering.

Det er hensigten, at elever, der går på Hadsten Fri Fagskole, udvikler deres faglige og sociale kompetencer, så de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Videre er det Mentors ansvar fx at sikre at eleven får hjælp fra den øvrige skoleindsats ift.: 

 • Håndtering af medicin
 • At komme op om morgenen
 • Personlig hygiejne
 • Kost og motion
 • Oprydning og rengøring af eget værelse og fællesområder
 • Tøjvask
 • Strukturering af skoledage, anderledes dage og uger
 • Kørsel læge, fysioterapi, psykolog mm.