Et godt mentalt helbred er et solidt fundament for børn og unge for at kunne trives og dermed tilegne sig den nødvendige ballast på vejen mod ungdom eller voksenlivet. En indsats allerede fra folkeskolealderen er nødvendig for at skabe et godt grundlag for det enkelte barn.

Mange lider stadig af psykiske symptomer

I dag ser vi stadig et stort antal børn og unge, der lider af psykiske symptomer og lidelser som stress, ensomhed, depression og angst. Ifølge en rapport fra Vidensråd For Forebyggelse fra 2014, hvor man

har kortlagt de foregående 20 års udvikling i danske børn og unges mentale helbred, er især forekomsten af stress mere end fordoblet, oftest hos de unge kvinder, men også søvnproblemer for børn og unge og deres medicinforbrug er steget*. Spørgsmålet er, hvordan vi kan imødekomme disse udfordringer hos børn og unge? Kan vi øge de unges selvforståelse og selvtillid ved at fokusere på det mentale helbred og den alsidige udvikling i folkeskolen, og dermed sætte selvstændighed, motivation og selvudvikling mere i fokus? Det var nogle af de målsætninger med projekt MILIFE, som Poul Due Jensens Fond gik ind i sammen med Randers Ungdomsskole i 2014.

Udvikling af menneskelig adfærd og overskud i hverdagen

Finn Sørensen, Leder for Center for Innovation og Kompetence, Randers Ungdomsskole, sætter her ord på, hvordan behovet for MILIFE opstod: ”det er et faktum, at vi stadig har en restgruppeproblematik, hvor unge falder fra og ryger ud af uddannelsessystemet. Vi ville derfor gerne være med til at tilbyde en anden metode til at supplere den fagfaglige undervisning i folkeskolen med en mere personlig og social tilgang til undervisningen. Derfor opstod MILIFE. MILIFE er et supplement til den fagfaglige traditionelle metode i folkeskolen, hvor man sætter fokus på de personlige færdigheder og kompetencer, der blandt andet har stor betydning for de unges uddannelsesparathed”, Siger Finn Sørensen. MILIFE giver den enkelte unge en bevidsthed om sine egne forudsætninger og kompetencer. En øget forståelse for hvem de er. ”I en tid hvor man sammenligner sig mere og mere med andre, og idealerne er tårnhøje, kan det være svært at mærke og finde sig selv. Det kan værktøjerne i MILIFE hjælpe de unge med. Du må se bagud for at se forud. De unge må først og fremmest kende sig selv – for derigennem at kunne hjælpe sig selv og andre”.

MILIFE indeholder værktøjer og metoder, som de unge skal lære for at indfri vurderingskriterierne for uddannelsesparathed. MILIFE er opbygget af fire kompetencefelter: ”Her er jeg”, ”Kend dig selv”, Dig og andre” og ”Dit roadmap”. Alle kompetencefelter indeholder værktøjer og læringsmateriale og henvender sig ikke kun til folkeskoleelever fra 7. – 10 kl, men kan også praktiseres på ungdomsuddannelserne samt i de videregående uddannelsesinstitutioner.

Med MILIFE kan man ændre den didaktiske og pædagogiske måde at tænke og facilitere undervisningen på, bl.a. gennem en model som anviser en anden effektiv og innovativ måde at facilitere undervisningen på i forhold til den enkelte unges læringsstil, tænkestil m.m. ”De unge finder ud af, at det ikke altid er deres egen skyld, de ikke har lært lektien, men at det måske er nogle voksne, som ikke har forstået at undervise dem i forhold til deres læringsstil/tænkestil m.m. De unge evner derfor i højere grad at reflektere, hvilket giver ”modtageren” nogle mere selvstændige unge”, påpeger Finn Sørensen. På det personlige plan, er MILIFE en mulig milepæl i de unges liv, hvor de har mulighed for at få redskaber til at forstå deres fortid, skabe overblik over deres nutid og anvise muligheder for fremtiden.

Den Fri Fagskole øger elevernes selvbevidsthed

På den Fri Fagskole i Hadsten, anvender de også MILIFE som et led i undervisningen af de 16 til 22årige, der er på vej mod videreuddannelse eller job. ”Vi bruger MILIFE på tre organisatoriske områder: 1. som en fast del af undervisningen (1,5 time om ugen), så har vi to projektuger årligt, hvor vi tager et MILIFE tema op, og slutteligt bruger alle lærerne en række værktøjer fra MILIFE på tværs af de øvrige fag, på baggrund af at samtlige har været på et fælles MILIFE kursusforløb over et år, og dermed har den fælles kontekst, referenceramme og sproglige tilgang i undervisningen”, siger Inge-Dorte Wandall, der er Forstander på Den Fri Fagskole. ”Vi oplever, at vores elever får en større selvforståelse og en øget selvbevidsthed. De bliver mere bevidste om deres svagheder – og om deres stærke sider. Bevidstheden om deres egen person og profil hjælper dem, når de skal træffe uddannelses- og jobvalg. Det er også en stor force, at både elever og lærere har samme sprog og samme kontekst at tale ud fra. Lærerne ser eleverne ud fra, hvem de er, og ikke kun ud fra, hvad de kan rent fagligt.”, siger Inge-Dorte og fortsætter ” Vi har allerede fået en del erfaringer med MILIFE, som vi har evalueret på og lært af. Nu er vores øve-år ovre, og vi har alle fået en skarp forståelse for MILIFE. Vores samarbejde om eleverne er styrket. Det betyder en større tryghed for eleverne. For eksempel bruger vi MILIFEs begreber om tænkestile i hverdagen. Vi kan nu sætte ord på, hvorfor ”Peter” agerer og tænker, som han gør: det gør han fordi han har præference for den logiske tænkestil (også kaldet Blå sky). Altså at ting skal være effektive, og at der skal være orden i tingene. På den anden side er ”Lotte” anderledes tænkende: hun har det bedst, når hun hele tiden kommer på nye idéer og kaster sig ud i noget nyt. Det er karakteristisk for den fantasifulde tænkestil (Rød sky)”. Vi bruger terminologien i hverdagen og italesætter redskaberne sammen med vores elever. Det styrker deres eget selvbillede og dermed bliver de bedre klædt på til at tage et godt fremtidigt valg om uddannelse eller job”, afslutter Inge-Dorte.

Fra 2014 til 2018 har 500 lærere, pædagogerne og undervisere fra folkesko

ler, ungdomsskoler, produktionsskoler, KUU centre og ungdomsuddannelser i 30 kommuner deltaget i et eller flere af MILIFE uddannelsesforløbene.

Læs hele årsskriftet her: Poul Due Jensen Fondens årskrift 2018

FAKTA

MILIFE er Skandinaviens største uddannelses- og dannelseskoncept for de 10-25 årige. MILIFE lærer unge at beherske sociale og personlige kompetencer, der kræves af dem for at kunne mestre livet i den 21. århundrede.

Med MILIFE opnår børn og unge færdigheder som at udvikle deres selvværd og empati, følelses- og relations-håndtering, samarbejde samt at anvende personlige og effektive læringsstrategier.

MILIFE konceptudvikling er foretaget af Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen.

Læs mere om MILIFE på www.mi-life.dk

(noter)

*Børn og Unges mentale helbred, Vidensråd for forebyggelse, 2014.

http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraadforforebyggelse_boern-og-unges-mentale-helbred_digital_01_0.pdf