3 SOSU SKOLER OG 5 FRIE FAGSKOLER ER GÅET SAMMEN OM ET PROJEKT, DER SKAL SIKRE UNGE BEDRE VIDEN OG PRAKSISERFARING MED KARRIEREMULIGHEDERNE INDENFOR SUNDHEDS- OG OMSORGSARBEJDE.

Projektet hedder ”Nye veje til CARE” og formålet er at udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb, der styrker unge i overgangen fra folkeskolen til SOSU-skolen, og dermed bidrager til at flere motiverede unge vælger en karrierevej indenfor omsorgsarbejde.

Der bliver stor mangel på ”varme hænder” i fremtidens velfærdssamfund, og projektet er en del af regeringens strategi for at skabe mere synlighed om social- og sundhedsuddannelserne. Projektet har fået bevilget en halv million kroner af undervisningsministeriet til at udvikle nye inspirerende undervisningsmaterialer og praksisnære brobyggende aktiviteter til brug for 10. klasse og 10. skoleår.

”Vi er rigtig glade for det nye samarbejde med Frie Fagskoler og er fulde af forventninger til hvad projektet kan afføde af ideer og samarbejdsmodeller på sigt. Vi arbejder målrettet med rekruttering og gennemførelse på vores skole. Det er vigtigt at forberede de unge bedst muligt på de krav omsorgsarbejdet indebærer. Det giver derfor rigtig god mening at nytænke i overgangen fra folkeskolen ift. at skabe nye veje til care”, siger Rene Lindbjerg Andersen, Uddannelsesleder på SOSU Østjylland.

Udviklingsarbejdet sker på baggrund af begge skoleformers erfaring med at udvikle praktiske og erhvervsrettede forløb. Frie Fagskoler kan som Danmarks nye erhvervsrettede kostskoleform byde ind med alternative praktiske undervisningsforløb, der i et inspirerende og eksperimenterende kostskolemiljø søger at bygge bro mellem grundskole og erhvervsuddannelse via et målrettet 10. skoleår.

SOSU-skolerne byder ind med ekspertviden på, hvad SOSU-elever skal kunne på SOSU-uddannelsen, og deres bidrag til projektet vil i høj grad være at kvalificere frie fagskolers arbejde med at hjælpe en branche med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og samtidigt hjælpe unge med at finde en meningsfyldt retning ift. uddannelse og job.

Selvom projektet bygger oven på allerede eksisterende aktiviteter og erfaringer, er det klart intentionen at bruge erfaringer til at gå helt nye veje med blandt andet praksisnær afklaring og virkelighedsnær vejledning for at hjælpe de unge i gang med en SOSU-uddannelse.

Samtidigt skal projektet afdække potentialet for, at de udviklede materialer kan indgå som en del af folkeskolens undervisnings- og vejledningspraksis. Projektet skal således ikke kun inspirere fri fagskole elever, men også i folkeskolen til at åbne unges øjne for den erhvervsrettede vej og karrieremulighederne indenfor sundheds- og omsorgsarbejde.

”Frie Fagskoler arbejder for at fremme de kloge hænder – og dem er der rigtigt mange af i folkeskolen. Folkeskolens elever vil kunne udfolde deres praktiske og kreative potentialer, hvis de får praktisk og virkelighedsnær undervisning. Vi vil derfor arbejde for at udbrede projektets resultater til folkeskolen”, siger Inge-Dorte Wandall, forstander på Hadsten Fri Fagskole og uddyber perspektiverne i projektet:

– Det er et fremsynet projekt, som vi er stolte af at være en del af. Frie Fagskoler har gode erfaringer med tilbud til de unge om en blanding af målrettet praksisfaglighed og livsstilsundervisning. Projektet her sikrer, at Frie Fagskoler fremover også har højt kvalificerede tilbud, der sikrer den praktiske vej til SOSU-assistent, SOSU hjælper eller sygeplejerske”.

FAKTA OM PROJEKTET

509.000,00 kroner er 5 Frie Fagskoler og SOSU blevet tildelt fra ministeriets ”pulje til øget kendskab til social- og sundhedsuddannelserne”. Pengene skal bruges på aktiviteter og udvikling af undervisningsmateriale til 10. klasse, der skal sikre øget kendskab og bedre overgange til SOSU uddannelserne. Bevillingen til projektet afsluttes senest 31. december 2019.

Deltagere i projektet

 • Sydfyns Fri Fagskole
 • Vordingborg Fri Fagskole
 • Hadsten Fri Fagskole
 • Struer Fri Fagskole
 • Halvor Fri Fagskole
 • SOSU Herning
 • SOSU Østjylland (Aarhus)
 • SOSU Nykøbing Falster

Fakta om SOSU-skolerne

Der er 13 SOSU-skoler i Danmark og 1 på Færøerne. En del af skolerne i Danmark har flere afdelinger i deres lokalområde, så der er sikret en god geografisk spredning i udbuddet af social- og sundhedsuddannelser i Danmark.

Fakta om Frie Fagskoler

Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og efterskole. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og efterskoler på en række centrale punkter:

 • Skolerne har et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen.
 • Man kan starte på en Fri Fagskole, når man er 16 år eller har haft 9 års skolegang, og der er ingen yderligere aldersbegrænsninger.
 • Der er 12 frie fagskoler rundt i landet, som er alment dannende og erhvervsforberedende kostskoler.
 • Skolernes to centrale tilbud er EUD-forberedende kurser og 10. klasse for praktisk interesserede unge. Skoleformen huser også 2 specialskoler, som tilbyder ”Parat til Erhverv” til unge med særlige behov.

FRIE FAGSKOLERS BENYTTER GØREMÅLSPÆDAGOGIK

Skoleformen har historisk været god til praksisnær gøremålsundervisning – hvilket understøttes af lovkravet om at undervise den enkelte elev i mindst 1/3 praktiske fag på skemaet. De boglige fag foregår ikke bare i klasseværelset – de hænger tæt sammen med de praktiske og kreative fag i værkstedet. Fagene skal opleves i praksis og derfor er omdrejningspunktet virkelighedsnære og erhvervsrettede projekter – ofte i samarbejde med virksomheder.

FRIE FAGSKOLER BYGGER PÅ EN BRANCHESTRATEGI

Frie Fagskoler har siden 2015 arbejdet med, hvordan en lille, men dog landsdækkende, kostskoleform kan agere samlet samtidigt med, at vi målrettet løser forskellige branchers rekrutteringsudfordringer. Indtil nu er der branchestrategier indenfor følgende fire områder:

 • Spildesign
 • Turisme, oplevelser & gastronomi
 • Håndværk & industri
 • Sundhed, omsorg og pædagogik